Mẫu Biên Bản Bàn Giao Hàng Hóa Đúng Chuẩn Mới Nhất Năm 2021

biên bản bàn giao hàng hóa

Mẫu biên bản bàn giao hàng hóa đúng chuẩn mới nhất hiện nay như thế nào? Sau khi đã ký kết bản hợp đồng mua bán xong thì bên bán sẽ tiến hành giao hàng lại cho bên mua theo đúng quy cách, chất lượng cũng như về số lượng đã thỏa thuận. Khi giao hàng bên giao & bên nhận sẽ phải ký nhận về số lượng hàng hóa đã giao nhằm xác định quyền hạn và trách nhiệm đối với bên còn lại. Sau đây các bạn hãy cùng Taxi Tải Giá Rẻ xem & tải về mẫu biên bản bàn giáo hàng hóa trong bài viết dưới đây nhé.

Biên bản bàn giao hàng hóa là gì?

Biên bản bàn giao hàng hóa, giao nhận hàng chính là văn bản thể hiện việc giao nhận hàng hóa đã xảy ra trên thực tế. Thể hiện việc bên bán đã giao hàng & bên mua đã nhận hàng theo đúng như sự thỏa thuận của cả 2 bên trước đó.

 • Biên bản sẽ được làm ngay sau khi bản hợp đồng mua bán được ký kết giữa 2 bên.
 • Nhằm tránh việc ảnh hưởng về kinh tế cũng như tránh xảy ra những sai sót về hàng hóa lẫn tiền bạc.
 • Biên bản bàn giao hàng hóa cần phải chứa đựng đây đủ các thông tin của 2 bên tham gia lẫn món hàng hóa được bàn giao
 • Khi bên bán đã tiến hành giao đủ số lượng về sản phẩm cho bên mua thì bên này sẽ phải kiểm tra rồi sau đó ký xác nhận theo đúng quy định..
Biên bản giao nhận hàng hóa hiện nay
Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa là gì?

Nội dung bên trong biên bản bàn giao hàng hóa

 • Tên của đơn vị bán hàng
 • Bên nhận hàng hóa: tên công ty, số điện thoại, người đại điện, địa chị, chức vụ
 • Bên giao hàng gồm: Tên công ty, số địa chỉ, số điện thoại, người đại diện, chức vụ
 • Ngày tháng năm
 • Nội dung hàng hóa bàn giao, số lượng và đơn giá…..
 • Phần ký tên xác nhận,….

Mẫu biên bản bàn giao hàng hóa năm 2021 số 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-***——-

BIÊN BẢN BÀN GIAO HÀNG HÓA

Hôm nay, vào ngày ….. tháng ….. năm 20……, ở tại cảng …….., hai bên gồm:

BÊN BÁN:

BÊN ………………………………………………………………………………………………………….

CÔNG TY …………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính tại: ……………………………………………………………………………………..

Đại diện bởi ông: …………………………………………………………………………………………

Chức danh là: Giám đốc/Tổng giám đốc

SĐT: ……………………………………… Số Fax: ………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………

(Sau đây sẽ gọi tắt là Bên A)

BÊN MUA:

BÊN ……………………………………………………………………………………………………………

CÔNG TY …………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính tại: ……………………………………………………………………………………….

Đại diện bởi ông: …………………………………………………………………………………………..

Chức danh là: Giám đốc/Tổng giám đốc

SĐT: ………………………………………………….. Số Fax: ……………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………….

(Sau đây gọi tắt là Bên B)

Căn cứ theo hợp đồng mua bán số ………………..….01/NTD- MCT/2011, bên A giao hàng hóa lại cho bên B và hai bên tiến hành xác lập biên bản công nợ theo những điều kiện sau:

Điều 1. Bên A giao hàng hóa cho bên B mặt hàng là:………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Điều 2. Số lượng, đơn giá và trị giá hàng hóa

– Số lượng: ………………………………………………………………………………………………….

– Tương đương với Trị giá: theo HĐ……………………………………………….. đồng (đã bao gồm 10% thuế VAT).

(Ghi bằng chữ: ……………………..).

Điều 3. Bên A xác nhận đã bàn giao & bên B xác nhận đã nhận đủ số lượng là ………………………………… với tổng trị giá đã bao gồm thuế VAT là: …………………….. Bên B có trách nhiệm thanh toán trị giá tiền hàng trên lại cho Bên A trước ngày …./……/20…..

Điều 4. Trong trường hợp bên B không thực hiện được đúng cam kết trong biên bản giao hàng này. Và gây thiệt hại đến kinh tế của bên A thì bên A có quyền chủ động đưa sự việc này đứng ra trước cơ quan pháp luật để giải quyết.

Biên bản xác nhận công nợ này được chi thành 02 bản, mỗi bên sẽ giữ 01 bản & có giá trị pháp lý là như nhau./.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Mẫu biên bản bàn giao hàng hóa năm 2021 số 2

CÔNG TY……………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……..

…… ngày….., tháng…… năm….

BIÊN BẢN BÀN GIAO HÀNG HÓA

 • Căn cứ vào Hợp đồng mua bán giữa ……………………………………………
 • Căn cứ vào Đơn đặt hàng ngày…………….của Công ty …………….

Hôm nay, vào ngày ……tháng …. năm …. tại ……………………., chúng tôi bao gồm có:

BÊN A (là bên nhận hàng):…………………

Địa chỉ ở:………………………………………..

Số điện thoại:……………………………………

Đại diện Ông/bà:…………………………

Chức vụ là:……………………………………….

BÊN B (là bên giao hàng):………………….

Địa chỉ ở:………………………………………

Số điện thoại:…………………………………..

Đại diện: Ông/bà …………………………

Chức vụ là: …………………………………..

Hai bên cùng nhau thống nhất về số lượng giao hàng như sau:

Số thứ tự

Tên hàng hóa

Quy cách và chủng loại

Đơn vị tính

Số lượng

Ghi chú

Bên A xác nhận rằng Bên B đã giao cho Bên A theo đúng chủng loại lẫn đủ số lượng hàng như trên.

Hai bên đồng ý, và thống nhất ký tên. Biên bản được làm thành 02 bản, mỗi bên sẽ giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIÊN CHO BÊN A

(Bên nhận hàng)

ĐẠI DIỆN CHO BÊN B

(Bên giao hàng)

Biên bản bàn giao hàng hóa mẫu năm 2021 số 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

————————

BIÊN BẢN BÀN GIAO & NGHIỆM THU VẬT TƯ HÀNG HÓA

Căn cứ vào Hợp đồng số: …………….,giữa Công ty ………….và …………., đã ký kết vào ngày  tháng  năm 20...

Hôm nay, vào ngày….. tháng  năm 20, tại………………., công ty chúng tôi gồm:

I/.BÊN NHẬN: ………………………………………………………………

(Sau đây sẽ gọi là bên A)

Địa chỉ ở: ……………………………………………………..…………….……

Đại diện là:……………….…… Chức vụ:……………………………….……….

(Ông/Bà):………………………… Chức vụ: …………………………………………..

(Ông/Bà):………………………… Chức vụ: …………………………………………..

(Ông/Bà):………………………… Chức vụ: …………………………………………..

II/.BÊN GIAO: ………………………………………………………………

(Sau đây sẽ gọi là bên B)

Địa chỉ ở: …………………………………………………………………….…

SĐT: ……………………Số Fax: ……………………………………………

Đại diện là: …………………….Chức vụ: …………………………..………….

(Ông/Bà):………………………… Chức vụ: …………………………………………..

(Ông/Bà):………………………… Chức vụ: …………………………………………..

2 bên nhất trí cùng tiến hành bàn giao, và nghiệm thu hàng hóa với nội dung như sau:

III/. DANH MỤC CÁC LOẠI HÀNG HÓA BÀN GIAO GỒM:

Số thứ tự Tên hàng hóa Đơn vị tính Qui cách đóng gói hàng hóa Hãng sản xuất/ Nước sản xuất Hạn sử dụng Số lượng
1.
2.
3.

IV/.KẾT LUẬN:

 • Toàn bộ …………………nói trên mới 100%, sản xuất vào năm ……, hàng hóa còn nguyên đai nguyên kiện, đúng chủng loại, mẫu mã, và quy cách đóng gói, thông số kỹ thuật như trong bản Hợp đồng số: …………., đã ký vào ngày … tháng … năm 20….
 • Bên A đã nhận đủ số lượng hàng hóa mà bên B đã bàn giao theo như mục III.
 • Toàn bộ các loại hàng hóa nói trên được chính thức bàn giao và nghiệm thu kể từ vào ngày…/…/ 20… Các bên nhất trí đồng ý ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng.
 • Biên bản này được lập ra thành 02 bản. Mỗi bên sẽ giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.
ĐẠI DIỆN CHO BÊN A ĐẠI DIỆN CHO BÊN B

Hy vọng với bài viết chia sẻ về các mẫu biên bản bàn giao hàng hóa hiện nay năm 2021 trên, có thể mang lại cho bạn những thông tin thật hữu ích. Cám ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi!

>> Xem thêm: Quy Cách Đóng Gói Hàng Hóa Vận Chuyển Đi Xa An Toàn 2021

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *